RODO

RODO

RODO

RODO

Kroki wdrożenia RODO

1
Opracowanie dokumentu: Polityka Ochrony Danych Osobowych.
Dokument zawiera:

 • Analizę ryzyka
 • Definicje
 • Rejestr czynności przetwarzania (inwentaryzacja danych osobowych)
 • Wyznaczanie zagrożeń
 • Wyliczenie ryzyka dla zagrożeń
 • Plan postępowania z ryzykiem
 • Upoważnienia
 • Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe
 • Regulamin Ochrony Danych Osobowych
 • Instrukcja postępowania z incydentami

 

 

2
Opracowanie Rejestru Czynności Przetwarzania (wykazu zbiorów danych osobowych) z wyszczególnieniem:

 • kategorii osób (zbioru) w formie rejestru czynności przetwarzania
 • aktywów
 • procesu przetwarzania
 • opis funkcjonalny

 

 

3
Opracowanie Klauzul Informacyjnych dla każdego zbioru z Rejestru Czynności Przetwarzania i wdrożenie ich w życie.

 

 

4
Opracowanie Instrukcji zarządzania RODO która zawiera:

 • Zabezpieczenia fizyczne
 • Zabezpieczenia techniczne
 • Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych
 • Metody i środki uwierzytelnienia (polityka haseł)
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Sposób utylizacji elektronicznych nośników i wydruków oraz czyszczenie danych
 • Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych poza firmą/organizacją
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej
 • Zabezpieczenia infrastruktury IT
 • Zabezpieczenia aplikacji
 • Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji

 

 

5
Opracowanie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, który zawiera:

 • Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT, dysków, programów
 • Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy
 • Polityka haseł
 • Zabezpieczenie dokumentacji papierowej z danymi osobowymi
 • Zasady wynoszenia nośników z danymi poza firmę/organizację
 • Zasady korzystania z Internetu
 • Zasady korzystania z poczty elektronicznej
 • Skrócona instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
 • Obowiązek zachowania poufności i ochrony danych osobowych
 • Postępowanie dyscyplinarne

 

Regulamin należy przedstawiać pracownikom celem zapoznania się z nim i w celu przestrzegania
przyjętych zasad zawartych w regulaminie.

 

 

6
Przygotowanie Arkusza Analizy Ryzyka RODO, który zawiera w odpowiedniej formule:

 • Prawdopodobieństwo incydentu
 • Skutki wystąpienia incydentu
 • Ryzyko wystąpienia incydentu

 

 

7
Opracowanie Ewidencji Osób Upoważnionych. Wprowadzenie zbiorów i uprawnionych osób. Przygotowanie Upoważnienia wraz z Oświadczeniami o Poufności.

 

8
Przygotowanie Umów Powierzenia z firmami outsourcingowymi (np. biuro rachunkowe, zewnętrzna obsługa IT, hosting).

 

9
Wykonanie Analizy Ryzyka. Zweryfikowanie zagrożeń oraz dobór właściwych zabezpieczeń adekwatnych do ryzyka. Analiza wartości prawdopodobieństwa, skutków i ryzyka (R=P*S). Wszystkie zabezpieczenia zostaną uwzględnione w Instrukcji zarządzania RODO. W przypadku wystąpienia zbyt dużego ryzyka, zostaną one obniżone poprzez właściwe działania, które będą wykazane w Planie Postępowania z Ryzykiem.

 

10
Przygotowanie Formularza Rejestracji Incydentu – gdy w przyszłości zaistniałby incydent, który trzeba odnotować – oby nigdy nie był uzupełniany!

 

11
Przygotowanie Planu Ciągłości Działania zawierającego:

 • Plan awaryjny odtworzenia systemu informatycznego po awarii krytycznej
 • Plan awaryjny na wypadek braku zasilania w sieci komputerowej
 • Plan awaryjny na wypadek utraty dostępu do sieci Internet

oraz Procedury Audytu Wewnętrznego.